autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Szkoda osobowa wyrządzona czynem niedozwolnonym a odszkodowanie. Szkoda poniesiona w wypadku. tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

13 października 2022
odszkodowanie, oc, wypadek, komunikacyjny, radca prawny konin, adwokat konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Czym jest szkoda na osobie?

 

Przez szkodę rozumie się każdy uszczerbek, który doznaje poszkodowany wbrew swej woli na dobrach prawnie chronionych.

Szkoda może wystąpić na mieniu lub na osobie. Szkoda na mieniu zostanie omówiona w osobnym artykule. W tym miejscu skupię się na tematyce szkody na osobie

 

Szkoda (uszczerbek) na osobie może mieć charakter: majątkowy bądź niemajątkowy.

 

Uszczerbek majątkowy (szkodę majątkową) da się co do zasady wykazać metoda rachunkową. W przypadku szkody na osobie uszczerbkiem majątkowym będą np. koszty leczenia i leków, pobytu w szpitalu, rehabilitacji, ale też zarobki utracone na skutek wypadku i doznanych uszkodzeń ciała, także te w przyszłości. Za uszczerbek majątkowy można dochodzić odszkodowania.

 

Uszczerbek o charakterze niemajątkowym, czyli krzywda, jest trudniejszy do oszacowania. Krzywda związana jest z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia, ale również z bólem, strachem, cierpieniem, tęsknotą za bliskim zmarłym, wstydem, stresem. Za doznaną krzywdę dochodzić można zadośćuczynienia.

 

Kiedy można domagać się naprawienia szkody?

 

Aby można było dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym od innej osoby, spełnione muszą być następujące przesłanki odpowiedzialności:

 1. istnienie bezprawnej szkody,

 2. zajście zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie odpowiedzialności po stronie dłużnika,

 3. związek pomiędzy tym zdarzeniem a szkodą.

 

W przypadku wypadku komunikacyjnego należy pamiętać o tym, że poszkodowany może dochodzić naprawienia wyrządzonej mu szkody od ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC. W takim przypadku w pozwie jako pozwanego oznaczamy konkretny zakład ubezpieczeń, nie zaś samego sprawcę. 

 

Czego może domagać się poszkodowany?

 

Osobie poszkodowanej, która na skutek wypadku czy innego zdarzenia doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługiwać może szereg świadczeń. Wszystkie mają na celu naprawienie zaistniałej szkody. Rekompensata może obejmować:

 1. zwrot utraconych korzyści, czyli utraconych zarobków, jakie stałyby się udziałem poszkodowanej osoby, gdyby nie wypadek,

 2. zwrot kosztów poniesionych w związku z powstaniem szkody,

 3. rentę,

 4. jednorazowe odszkodowanie,

 5. zadośćuczynienie.

 

Zwrot kosztów powstałych w związku z wypadkiem, o których mowa w pkt 2, obejmuje m.in. opłaty za:

 • leki,

 • materiały opatrunkowe i środki pomocnicze,

 • leczenie,

 • rehabilitację,

 • specjalne żywienie,

 • opiekę, nawet jeśli sprawowana jest ona przez osobę bliską,

 • transport osoby poszkodowanej i członków rodziny sprawujących opiekę w związku z prowadzonym leczeniem i opieką,

 • adaptację pomieszczeń mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub innych ograniczeń,

 • zakup specjalistycznego sprzętu, który pozwala ograniczyć skutki niepełnosprawności.

 

Ponadto do kosztów tych zaliczyć także należy koszty związane z przyuczeniem poszkodowanego do nowego zawodu (jeżeli z powodu rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała utracił możliwość pracy na dotychczasowym stanowisku), a także koszty utraconego za czas niezdolności do pracy zarobku.

 

Poszkodowany może żądać od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody odpowiedniej renty wyrównawczej (uzupełniającej), wskazanej w pkt 3, jeżeli:

 • zwiększyły się jego potrzeby,

 • utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej i zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość .

 

Często może się zdarzyć, że trudno z góry będzie określić, jakie będą konsekwencje danego zdarzenia na w przyszłości. W związku z tym przewidziana jest możliwość żądania renty tymczasowej - do czasu ustalenia jej rzeczywistej i stałej wysokości.

 

Z ważnych powodów (dotyczących tylko poszkodowanego) i tylko na żądanie poszkodowanego sąd, zamiast renty, może przyznać poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie (pkt 4). Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

 

Zadośćuczynienie (pkt 5) to rekompensata za szkodę niemajątkową - krzywdę (ból, cierpienie itd.), więc trudno jest określić kwotowo rozmiar cierpienia osoby poszkodowanej. Co do zasady jest to pieniężne świadczenie jednorazowe, mające stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Choć ustalanie jego wysokości nie należy do najłatwiejszych (należy mieć na uwadze, że każdy z nas jest wyjątkowy i inaczej odbieramy bodźce, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne), nie powinniśmy z niego rezygnować z tego powodu.

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ODSZKODOWANIE - SZKODA NA OSOBIE

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca