Kancelaria Radcy Prawnego

 

tel. 664 963 433

autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite - kiedy i jak?

Artykuł

18 grudnia 2021
ubezwłasnowolnienie konin radca prawny konin adwokat konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite

 

Według przepisów polskiego prawa każdy człowiek z chwilą ukończenia 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności, czyli może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, decydować o sobie, np. o swoim leczeniu, zawarciu małżeństwa, może być też pełnomocnikiem innych osób itd.

Z chwilą ukończenia lat 13 małoletni nabywa natomiast ograniczoną zdolność do czynności prawnych - do rozporządzania swoimi prawami i do zaciągania zobowiązań potrzebuje on zgody swojego przedstawiciela ustawowego. Jednakże osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

 

Ubezwłasnowolnienie jest możliwe, gdy choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub występowanie innego rodzaju zaburzeń (w szczególności pijaństwa lub narkomanii) powodują, że dana osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem - wówczas orzeka się ubezwłasnowolnienie całkowite, bądź też gdy jest w tym zakresie ograniczona i potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw – wówczas orzeka się ubezwłasnowolnienie częściowe.

 

Ubezwłasnowolnienie całkowite możliwe jest w stosunku do osoby, która ukończyła 13 lat, natomiast częściowe - tylko wobec osoby pełnoletniej. 

 

Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, a dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo kuratelę.

 

Postępowanie sądowe

 

Sprawy o ubezwłasnowolnienie rozpatruje sąd okręgowy w składzie trzech sędziów.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

 1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo,
 3. jej przedstawiciel ustawowy,
 4. prokurator.

 

Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, nie mogą zgłaszać tego wniosku, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe można zgłosić już na rok przed dojściem do pełnoletności osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

 
Należy pamiętać, że kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny.
 
Postępowanie o ubezwłasnowolnienie zawsze toczy się z udziałem prokuratora. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy. 
 
Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania. Wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.
 
Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia. Doradcę takiego sąd ustanawia na czas trwania postępowania - do czasu ustanowienia opiekuna lub kuratora. 
 
W postanowieniu o ubezwłasnowolnieniu sąd orzeka, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy też częściowe i z jakiego powodu zostaje orzeczone.
 
Ubezwłasnowolnienie orzeczone zostaje na czas nieokreślony. Uchylenie lub zmiana rodzaju ubezwłasnowolnienia możliwe są w sytuacji, gdy ustaną przyczyny, dla których je orzeczono. Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu może złożyć między innymi ubezwłasnowolniony, prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
Po orzeczeniu ubezwłasnowolnienia sąd okręgowy przesyła akta sądowi rodzinnemu celem ustanowienia opiekuna (ubezwłasnowolnienie całkowite) bądź kuratora (ubezwłasnowolnienie częściowe). 
 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

664963433

664 963 433

radca prawny Konin
radca prawny Konin

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

                kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

Kancelaria Radcy Prawnego

tel. 664 963 433