Kancelaria Radcy Prawnego

 

tel. 664 963 433

autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

JAK WYGLĄDAJĄ PROCEDURY, CZEGO MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ?

Blog

20 lutego 2021
wypadek przy pracy konin adwokat konin radca prawny konin

 Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

KIEDY MAMY DO CZYNIENIA Z WYPADKIEM PRZY PRACY?

 

Zacznijmy od ustalenia, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Jak możemy dowiedzieć się z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Zdarzenie to musi mieć miejsce w jednej z następujących sytuacji:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

 3. jeżeli miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktowany jest wypadek pracownika w czasie podróży służbowej.

Ustawa przewiduje jeszcze inne sytuacje, kiedy wypadek może zostać uznany za wypadek przy pracy, takie jak na przykład uprawianie sportu przez osobę ze stypendium sportowym, pełnienie mandatu posła i senatora, odbywanie służby zastępczej itd.

 

Wypadek przy pracy może mieć charakter:

 1. śmiertelny - śmierć poszkodowanego nastąpiła w okresie do 6 miesięcy od wypadku,

 2. ciężki – w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, np. utrata wzroku czy słuchu, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,

 3. powodujący czasową niezdolność do pracy,

 4. zbiorowy – wypadkowi uległy co najmniej dwie osoby.

 

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 

Obowiązek poszkodowanego pracownika w związku z wypadkiem sprowadza się do niezwłocznego poinformowania o wypadku pracodawcy, o ile jest to oczywiście możliwe ze względu na stan zdrowia poszkodowanego.

 

Obowiązki pracodawcy są znacznie bardziej rozbudowane. Pracodawca jest obowiązany przede wszystkim podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 

Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy jego miejsce powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia bez potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym wypadkiem. Należy wykluczyć możliwość wprowadzenia zmian w usytuowaniu maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek.

 

Ponadto obowiązkiem pracodawcy jest niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

 

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy. 

 

USTALENIE PRZYCZYN I PRZEBIEGU WYPADKU PRZY PRACY

 

Zespół powypadkowy, który powołuje pracodawca, jest dwuosobowy. Składa się on z pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy. Jeżeli zakład pracy jest mały, to do zespołu wchodzi pracodawca oraz inny pracownik, ewentualnie specjalista spoza zakładu pracy.

 

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wypadku zespół powypadkowy przystępuje do ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku przy pracy:

 1. dokonuje oględzin miejsca, maszyn, urządzeń ochronnych itd.,

 2. wykonuje dokumentację fotograficzną lub szkic – o ile jest to potrzebne,

 3. wysłuchuje wyjaśnień poszkodowanego,

 4. zbiera informacje od świadków,

 5. zbiera inne dowody,

 6. dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

 7. określa środki profilaktyczne oraz wyciąga wnioski.

 

Zespół przygotowuje protokół powypadkowy (protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku) w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku przy pracy. Taki protokół tworzony jest w oparciu o wzór znajdujący się w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Protokół zatwierdza pracodawca.

Każdy członek zespołu może zaznaczyć swoje indywidualne zdanie.

 

Zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać poszkodowanego, a w razie jego śmierci - rodzinę, z treścią protokołu. Dokonuje tego jeszcze przed zatwierdzeniem protokołu. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt, a także sporządzania z nich odpisów, kopii czy notatek.

 

Jeżeli poszkodowany (w przypadku śmiertelnego wypadku przy pracy – rodzina) nie zgładza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może zgłosić zastrzeżenia, wyjaśnienia oraz uwagi. Stanowią one załącznik do protokołu.

 

Stwierdzenie w protokole powypadkowym, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo pracownika do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy, wymaga szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia.

 

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie późnej niż w terminie 5 dni od jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół przekazuje się niezwłocznie poszkodowanemu (w razie śmierci – rodzinie), a jeżeli miał miejsce wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, to również właściwemu inspektorowi pracy.

 

UPRAWNIENIA POSZKODOWANEGO PRACOWNIKA

 

Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, ma prawo do wystąpienia  z powództwem o ustalenie jego treści przez sąd. Informacja o takim prawie poszkodowanego znajduje się w ostatniej części protokołu.

Ustalenia zawarte w protokole mają bardzo istotny wpływ na dalszą możliwość uzyskania przez poszkodowanego odszkodowania oraz rekompensat. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że na przykład świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 

A skąd poszkodowany może dochodzić należnych mu odszkodowań i rekompensat?

 1. ZUS – świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego,

 2. pracodawca lub jego ubezpieczyciel, jeżeli jest ubezpieczony - roszczenie o świadczenie uzupełniające,

 3. odszkodowanie z polisy NNW.

 

Podstawowym świadczeniem, jakiego może dochodzić od ZUSu poszkodowany w wypadku przy pracy, jest jednorazowe odszkodowanie. Poza tym mówimy w takim przypadku również między innymi o zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym, rencie czy zasiłku wyrównawczym. Ponadto, jeżeli świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie odpowiadają całości doznanej szkody, poszkodowany może dochodzić dodatkowo świadczeń uzupełniających.

 

O tym, czego może się domagać poszkodowany, a także z jakich źródeł możliwe jest dochodzenie odszkodowania i rekompensaty, można ocenić po zapoznaniu się z daną sprawą. Do każdego przypadku podejść należy indywidualnie.

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

WYPADEK PRZY PRACY - ODSZKODOWANIE

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

664963433

664 963 433

radca prawny Konin
radca prawny Konin

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

                kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

Kancelaria Radcy Prawnego

tel. 664 963 433