autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Jak przeprowadzić podział majątku w trakcie rozwodu lub po rozwodzie?tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

18 maja 2022
rozwód adwokat Konin podział majątku konin radca prawny konin sprawa rozwodowa adwokat konin pozew o rozwód

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Podział majątku w trakcie rozwodu, czy po rozwodzie?

 

W związku z rozwodem zachodzi często konieczność uregulowania wielu dodatkowych kwestii, w tym między innymi sprawy majątku, który małżonkowie zgromadzili w trakcie trwania małżeństwa.

Na temat samego rozwodu zapraszam do innego mojego artykułu (kliknij tutaj). w tym miejscu zaznaczę jedynie, że rozwód będzie przeprowadzany przed Sądem Okręgowym w Koninie dla małżeństw, które miały ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w okręgu tego Sądu (Konin, Koło, Turek, Słupca).

 

Wraz z orzeczeniem rozwodu ustaje małżeńska wspólność majątkowa, co oznacza, że od tej chwili każdy z byłych już małżonków nabywa majątek na własny rachunek. Jednak zgromadzony majątek w trakcie trwania małżeństwa pozostaje nadal wspólną własnością byłych małżonków i wymaga najczęściej podziału, aby każdy z nich mógł rozpocząć nowe życie.

 

Z reguły dokonanie podziału majątku wspólnego następuje już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego - na podstawie odrębnego wniosku, składanego przez jednego z byłych małżonków.

Polskie prawo dopuszcza możliwość przeprowadzenia podziału majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej, jednakże jest to obarczone pewnymi wymogami. Otóż przepisy stanowią, że sąd może w wyroku orzekającym rozwód może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce oznacza to, że z reguły sąd nie zajmie się wnioskiem o podział majątku wspólnego, zawartym w pozwie rozwodowym (lub w odpowiedzi na pozew), jeżeli małżonkowie nie przedstawią wspólnego, zgodnego stanowiska co do sposobu dokonania podziału. Wynika stąd, że możliwość uzyskania orzeczenia o podziale majątku wspólnego już w wyroku rozwodowym istnieje, ale konieczne jest wcześniejsze porozumienie małżonków w każdym możliwym aspekcie takiego podziału - potrzebna jest specyficzna umowy miedzy nimi w tym zakresie.

 

Podział majątku po rozwodzie

 

W przypadku braku porozumienia między małżonkami, bądź w przypadku skomplikowanego (trudnego do przeprowadzenia) podziału majątku wspólnego, zachodzi zazwyczaj konieczność złożenia odrębnego wniosku o podział tego majątku. Wniosek taki składany jest do sądu rejonowego (rozwód przeprowadzany jest natomiast przed sądem okręgowym), a sprawa toczy się w trybie nieprocesowym.

Sądem właściwym do złożenia wniosku o podział majątku wspólnego jest sąd miejsca położenia majątku.

Należy zaznaczyć, że we wskazanym postępowaniu sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Pamiętać również należy, iż wniosek o podział majątku wspólnego małżonków można złożyć w dowolnym terminie, gdyż roszczenie to nie ulega przedawnieniu.

 

Majątek wspólny

 

Warto odpowiedzieć na pytanie, co wchodzi w skład majątku wspólnego? Zgodnie z art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są to w szczególności:

· pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

· dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

· środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,

· kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek.

 

W odróżnieniu od majątku wspólnego każdy z małżonków może posiadać również majątek osobisty - odrębny, należący tylko do niego, a tym samym nie podlegający podziałowi po ustaniu małżeństwa. Zgodnie z art. 33 do majątku osobistego należą:

· przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności ustawowej,

· przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że darczyńca lub spadkodawca inaczej postanowił,

· prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

· przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

· prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

· przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

· wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

· przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

· prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

· przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Jak zostało zaznaczone wcześniej, majątek osobisty nie podlega podziałowi po rozwodzie. Rozliczeniu podlegają natomiast nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty.

 

Pamiętać należy, że przedmiotem podziału mogą być wyłącznie aktywa wchodzące w skład majątku wspólnego, zgromadzone na dzień ustania wspólności, ale istniejące w chwili dokonywania podziału. Do podziału nie zalicza się natomiast pasywów. Sąd dokonując podziału majątku wspólnego co do zasady bierze się pod uwagę stan majątku z chwili zniesienia wspólności, ale jego wartość oblicza już z chwili orzekania w sprawie.

 

Należy zaznaczyć, że małżonkowie (bądź osoby chcące dopiero wstąpić w związek małżeński) mogą zawrzeć w formie aktu notarialnego majątkową umowę małżeńską - wówczas to zapisy tej umowy będą regulowały sprawy związane z majątkiem wspólnym (oraz jego podziałem).

 

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ROZWÓD - PODZIAŁ MAJĄTKU

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca