autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Jak wygląda procedura rozwodowa? Jak się przygotować? Na co zwrócić uwagę? Sprawa o rozwód w Koninie

 tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

18 kwietnia 2021
rozwód konin rozwód w koninie sprawa o rozwód w koninie adwokat konin radca prawny konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Kiedy możliwe jest uzyskanie rozwodu?

 

Orzeczenie rozwodu przez Sąd możliwe jest wtedy, gdy w małżeństwie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to znaczy?

  • rozkład pożycia małżeńskiego - odnosi się do ustania między małżonkami więzi tak emocjonalnej, jak i fizycznej oraz gospodarczej,

  • trwały - brak widoków na przyszłość, aby małżeństwo mogło jeszcze funkcjonować.

 

W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd musi wziąć pod uwagę ich dobro. Jeżeli sąd stwierdziłby, że dobro tych dzieci miałoby ucierpieć na skutek rozwodu, co do zasady rozwód nie powinien być orzeczony.

 

Rozwód będzie przeprowadzany przed Sądem Okręgowym w Koninie dla małżeństw, które miały ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w okręgu tego Sądu (Konin, Koło, Turek, Słupca).

 

Wina

 

Przed napisaniem i złożeniem pozwu o rozwód należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy, aby sąd w wyroku orzekł o winie któregoś ze współmałżonków rozkładu pożycia. Na zgodny wniosek małżonków sąd odstąpi od orzekania o winie. Wniosek taki może być zgłoszony w pozwie, a przez drugiego małżonka w trakcie toczącego się postępowania (na przykład w odpowiedzi na pozew, albo na rozprawie - ustnie do protokołu).

Jeżeli wniosku takiego małżonkowie nie złożą, sąd musi o winie rozstrzygnąć. Może wówczas orzec, że żadne z nich nie ponosi winy, ewentualnie stwierdza winę jednego z nich lub winę obojga małżonków. Orzekając winę sąd nie sprawdza, kto przyczynił się bardziej lub mniej do rozkładu pożycia. Jeżeli drugi małżonek przyczynił się choćby częściowo, sąd orzeka o winie obojga małżonków. 

 

Orzeczenie w wyroku, że jeden z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, może mieć w późniejszym czasie znaczenie praktyczne, a dokładniej finansowe. Otóż małżonek, który nie został uznany za winnego, a który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania. Jeżeli ten drugi także nie został uznany za winnego, to taki obowiązek wygasa po pięciu latach od rozwodu, albo gdy pierwszy małżonek zawrze nowe małżeństwo. 

Natomiast jeżeli drugi małżonek został uznany za winnego, jego sytuacja jest gorsza. Może on zostać obciążony przez sąd, na żądanie małżonka niewinnego, obowiązkiem przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, jeżeli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie się jego sytuacji materialnej. Sprowadza się to do płacenia na rzecz niewinnego małżonka odpowiedniej kwoty pieniężnej (alimentów). Małżonek niewinny nie musi więc być w niedostatku, wystarczy, że na skutek rozwodu jego sytuacja materialna się pogorszyła. Obowiązek ten nie wygasa po pięciu latach. 

 

Więcej o alimentach w artykule ALIMENTY (kliknij tutaj).

 

Dzieci

 

Jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, a także o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o alimentach.

Jeżeli rodzice zawnioskują o to zgodnie, to sąd może zaniechać orzekania o kontaktach. Dzieje się tak wówczas, gdy rodzice wspólnie zadeklarują, że kwestię tę uzgodnią między sobą.

Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy rodzice, jeszcze przed złożeniem pozwu do sądu, podpisują porozumienie rodzicielskie, w którym w drodze umowy ustalają kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów. Sądy najczęściej respektują takie porozumienia małżonków i orzekają w zgodzie z nimi, o ile porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka. W sposób oczywisty ułatwia to i przyspiesza postępowanie rozwodowe, a także zapewnia małżonkom poczucie kontroli nad tą częścią przyszłego wyroku rozwodowego. 

 

Mieszkanie

 

Jeżeli małżonkowie mieszkają we wspólnym mieszkaniu, to sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania. Sąd nie rozstrzyga jednak tutaj o własności mieszkania, ani nie dokonuje podziału majątku wspólnego. 

Jedynie wyjątkowo, na wniosek jednego z małżonków, sąd może orzec eksmisję drugiego małżonka. Możliwość taka wystąpi w sytuacji, gdy jeden z małżonków postępuje w sposób rażąco naganny, co uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. 

Na zgodny wniosek obojga małżonków sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania, albo o przyznaniu go jednemu ze współmałżonków - o ile drugi wyraża zgodę, i nie żąda przyznania w zamian lokalu zamiennego czy pomieszczenia zastępczego. Taki podział mieszkania lub przyznanie jednemu z małżonków musi być obiektywnie możliwe. Ponadto sąd w każdym przypadku bierze pod uwagę dobro małoletnich dzieci, oraz tego małżonka, któremu powierzona zostaje władza rodzicielska. 

 

Podział majątku

 

Małżonkowie przygotowujący się do rozwodu często spodziewają się, że w trakcie postępowania rozwodowego sąd przeprowadzi również podział ich wspólnego majątku małżeńskiego. Pozwalają na to rzeczywiście przepisy - na wniosek jednego z małżonków sąd może przeprowadzić taki podział, jednakże warunkiem tutaj jest to, aby nie spowodowało to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Zazwyczaj przeprowadzenie podziału majątku wspólnego pociąga za sobą konieczność dokonania pewnych dodatkowych czynności, a strony nie są zgodne co do tego, jak ten podział powinien wyglądać, a więc spowodowałoby to wydłużenie czasu postępowania rozwodowego. Z tych względów sądy rzadko podejmują się dzielenia majątku małżonków w wyroku rozwodowym. Zazwyczaj wniosek o taki podział zostaje przez sąd pozostawiony bez rozpatrzenia i należy wówczas dokonywać podziału majątku wspólnego w postępowaniu odrębnym, już po dokonanym rozwodzie. 

 

Nazwisko

 

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego istniej możliwość bezpłatnego powrotu do nazwiska sprzed rozwodu (w przypadku kobiet - panieńskiego). Małżonek, który przy zawieraniu małżeństwa zmienił nazwisko, może powrócić do poprzedniego w ciągu trzech miesięcy. Robi się to poprzez złożenie oświadczenia przed urzędnikiem stanu cywilnego (ewentualnie konsulem). 

 

Rozwód w Koninie, Sprawa rozwodowa w Koninie, rozwód sąd w Koninie

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

 

ROZWÓD W KONINIE

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

  • Konin

  • Koło

  • Turek

  • Słupca