autor: radca prawny Michał Szefliński - prawnik Konin

Kiedy i jak podzielić spadek?tel. 664963433

Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny konin prawnik konin adwokat konin

rozwód konin odszkodowanie konin alimenty konin kontakty z dzieckiem zus konin prawnik Konin radca prawny konin adwokat konin

Artykuł

05 września 2021
dział spadku odrzucenie spadku konin adwokat konin radca prawny konin

Blog prowadzony przez prawnika z Konina - radcę prawnego Michała Szeflińskiego. Jeżeli jesteś zainteresowany moją pomocą w rozwiązaniu Twojego problemu prawnego - skontaktuj się ze mną - zakładka Kontakt (kliknij tutaj).

 

Na czym polega dział spadku?

 

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku. Spadkobiercy wchodzą w całokształt sytuacji prawnej spadkodawcy - dotyczy to tak należących do niego praw, jak i obowiązków. Szerzej omówiłem tę kwestię w artykule o spadku (kliknij tutaj).
Jeżeli jest kilku spadkobierców i przyjęli oni spadek, lub też nie odrzucili go w ustawowo ustalonym terminie sześciu miesięcy, wówczas stają się współwłaścicielami całego majątku spadkodawcy (łącznie z długami spadkowymi). To zagadnienie zostało również przeze mnie omówione w osobnym artykule na temat przyjęcia i odrzucenia spadku (kliknij tutaj).

 

Dział spadku ma na celu zakończenie współwłasności, jaka zachodzi między spadkobiercami. Więź ta powoduje, że spadkobiercy nie mogą samodzielnie dysponować składnikami masy spadkowej - muszą wszyscy w tym współdziałać. 

Dodatkowo wraz z działem spadku zachodzą również zmiany w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe. Otóż do chwili dokonania działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za całość długów spadkowych ze swojego majątku. Po dokonaniu działu odpowiada on za długi spadkowe tylko do wielkości udziału, jaki mu przypada w spadku. 

 

Dział spadku nie jest obowiązkowy, ale jak widać, jest zazwyczaj w interesie spadkobierców.

 

Jak dokonać działu spadku?

 

Działu spadku można dokonać na dwa sposoby:

 • poprzez umowę, 
 • w drodze powstępowania przed sądem.

 

Aby dokonać działu spadku w drodze umowy, wszyscy spadkobiercy muszą być zgodni co do tego, w jaki sposób spadek ma zostać podzielony. Należy ustalić, czy ma nastąpić podział fizyczny rzeczy, czy też ich sprzedaż i podział uzyskanych środków, a może rzeczy ze spadku mają przypaść niektórym spadkobiercom, a pozostali mają zostać spłaceni? Możliwości jest kilka.

Umowa, na podstawie której nastąpi podział masy spadkowej, może przybrać dowolną formę, o ile przepisy nie wymagają formy szczególnej. Taką formą szczególną będzie na przykład forma aktu notarialnego, która jest niezbędna w przypadku, gdy umowa działu spadku obejmuje nieruchomość. Podobnie sprawa wygląda w przypadku własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. 

Jeżeli przepisy nie wymagają formy szczególnej, umowa może zostać zawarta nawet w formie ustnej. Należy jednak zaznaczyć, że z ostrożności warto praktykować formę pisemną w takich sytuacjach - ze względu na łatwiejsze udowodnienie w przyszłości, jakie strony były częścią umowy, oraz jakie postanowienia w niej zawarły. Umowa sporządzona w formie pisemnej daje większą gwarancje, niż poleganie na ludzkiej pamięci.

 

W sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, jedynym sposobem na rozwiązanie współwłasności i dział spadku jest droga postępowania sądowego. Wniosek o sądowy dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców, i można to zrobić w dowolnym terminie - nie ma tutaj okresu przedawnienia. 

Do wniosku o dział spadku należy dołączyć spis inwentarza. W przypadku, gdy nie został on sporządzony, należy wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu.

Jeżeli spadkobiercy zgodnie wskażą wartość przedmiotów, które mają ulec podziałowi, to sąd jest związany tym ustaleniem wartości. W sytuacji, gdy zajdzie jakakolwiek rozbieżność w tej kwestii między spadkobiercami, to sąd ustala wartość - na przykład przy pomocy opinii biegłego. 

Sąd może dokonać podziału majątku spadkowego w następujący sposób:

 • podział fizyczny i przyznanie poszczególnych części każdemu ze spadkodawców - w stosunku do wielkości ich udziałów,
 • w przypadku powyższym, jeżeli wartość przyznanych części nie odpowiada wielkości udziałów, sąd może ustalić odpowiednie dopłaty,
 • przyznanie przedmiotów w całości jednemu lub niektórym spadkobiercom, przy czym z reguły mają oni wówczas obowiązek spłaty pozostałych spadkobierców,
 • sprzedaż przedmiotów wchodzących w skład majątku spadkowego i podział uzyskanej sumy pomiędzy spadkobierców, stosownie do wielkości ich udziałów.

 

Sąd jest związany sposobem podziału wskazanym przez spadkobierców, o ile są oni w tym względzie zgodni, a także, gdy sposób przez nich wskazany nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, oraz nie narusza uzasadnionego interesu upoważnionych osób. 

 

 

Zapraszam do kontaktu.

 

autor: radca prawny Michał Szefliński

DZIAŁ SPADKU

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca

radca prawny Konin
radca prawny konin w koninie adwokat konin adwokat w koninie rozwód konin odszkodowanie w koninie zasiedzenie alimenty konin odszkodowanie konin spadek ZUS

Al. 1 Maja 11/18

62-510 Konin

Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny

              nr konta bankowego

              77 1240 1415 1111 0011 0482 6231

             

                tel. 664 963 433                 

             

 

               

             kancelaria@radca-szeflinski.pl

 

Kontakt ze mną

Jestem tutaj

Radca prawny z Konina, gdzie mieszkam i pracuję. Na pierwszym 

miejscu zawsze stawiam interes i

dobro klienta.

O mnie

Prowadzę sprawy na terenie właściwości wszystkich sądów w Polsce, w szczególności w następujących miastach:

 • Konin

 • Koło

 • Turek

 • Słupca